Hoppa till innehåll

OBLICZENIA DO KART – ŻYWNOŚĆ

Poniżej znajdują się objaśnienia do wybranych kart z kategorii „Żywność”.

Kategoria ta obejmuje emisje gazów cieplarnianych pochodzące:

 – z uprawy roślin i hodowli zwierząt, np. emisje dwutlenku węgla z ciągników używanych w gospodarstwach i emisje metanu wydzielanego przez zwierzęta przeżuwające;
– z produkcji nakładów wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym, takich jak nawozy, pestycydy, energia elektryczna czy paliwa kopalne;
– z produkcji paszy dla zwierząt;
– ze zużycia energii elektrycznej w przetwórstwie żywności, np. w mleczarniach i młynach;
– z przewozu nawozów, paliw kopalnych i paszy;
– z przewozu żywności importowanej oraz przewozu żywności do sklepów. 

Nie uwzględniono emisji z następujących aktywności: 

– produkcja opakowań na żywność: wytwarzane tu emisje są niewielkie w porównaniu z emisjami z samej produkcji żywności;
– transport żywności ze sklepu do konsumenta:  emisje te nie są nikłe, ale zazwyczaj są uwzględniane w sektorze transportu, a nie spożywczym;
– zużycie energii podczas gotowania w gospodarstwach domowych: emisje te nie są nikłe, ale zazwyczaj są uwzględniane w sektorze mieszkaniowym, a nie spożywczym;
– produkcja infrastruktury (takiej jak drogi), maszyn rolniczych i budynków.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Są trzy powody, dla których żywność pochodząca od bydła (wołowina, mleko, ser, masło itp.) ma tak duży wpływ na klimat:

1. Jako przeżuwacze bydło emituje metan (w przeciwieństwie do trzody chlewnej i drobiu). Jedną z cech charakterystycznych przeżuwaczy, takich jak krowy, owce i woły domowe, jest ich zdolność do trawienia trawy. Trawienie odbywa się w żołądku zwierzęcia z udziałem specjalnych mikroorganizmów, które rozkładają zawartą w trawie celulozę. W procesie tym wytwarzany jest metan, który uwalnia się do atmosfery wraz z wydychanym przez zwierzę powietrzem. W przypadku nabiału emisje metanu generowane przez krowy w procesie trawienia stanowią prawie połowę całkowitych emisji gazów cieplarnianych z produkcji. 

2. Bydło ma niższy wskaźnik reprodukcji niż drób czy trzoda chlewna. Zwykle krowa rodzi tylko jedno cielę na rok, podczas gdy locha rocznie wydaje na świat od 20 do 30 prosiąt, a kura składa rocznie kilkaset jaj. 

3. Bydło ma niższą zdolność przyswajania paszy niż inne gatunki zwierząt. To znaczy, że do wyprodukowania określonej ilości mięsa lub mleka potrzeba stosunkowo więcej paszy niż w przypadku innych gatunków zwierząt.

W kwestii odległości oraz środków transportu (transport drogowy / wodny / kolejowy / powietrzny), staraliśmy się, aby przyjęte przez nas założenia były jak najbardziej realistyczne i możliwie najlepiej oddawały rzeczywiste warunki. Przykładowo, założyliśmy, że banany transportuje się drogą wodną z Ameryki Południowej, a mleko pochodzi z produkcji lokalnej. 

Transport żywności ma, oczywiście, pewien wpływ na klimat, jednak dopóki nie odbywa się drogą powietrza, zazwyczaj jego udział w całkowitym śladzie węglowym żywności jest niewielki. W ogólnym ujęciu to, co jemy ma duże większe znaczenie niż miejsce pochodzenia spożywanych przez nas produktów.